Chốt 3 Càng Víp MB: 700.000 VNĐ

Khẳng định chính xác ngày :22-05-19Nhận được thông báo nạp hoàn tất, tải lại trang để nhận số
Ngày chốt Ba Càng VIP Kết quả Theo
22-05-19
21-05-19934Trúng187
20-05-19353Trượt198
19-05-19112Trúng179
18-05-19589Trượt196
17-05-19532Trúng174
16-05-19736Trúng196
15-05-19819Trúng193
14-05-19329Trượt172
13-05-19470Trượt174
12-05-19886Trúng161
11-05-19500Trúng160
10-05-19794Trượt164
09-05-19052Trúng175
08-05-19128Trúng187
07-05-19530Trúng194
06-05-19642Trúng173
05-05-19900Trúng174
04-05-19371Trúng167
03-05-19809Trượt164
02-05-19761Trúng166
01-05-19641Trúng196
30-04-19006Trúng188
29-04-19417Trúng179
28-04-19019Trúng189
27-04-19029Trúng162
26-04-19702Trúng198
25-04-19188Trúng191
24-04-19229Trúng160
23-04-19541Trúng196
22-04-19007Trượt172
21-04-19043Trượt171
20-04-19697Trúng172
19-04-19588Trúng171